Av. Corts Valencianes, 26 Bloque 5, Esc. 1, planta 1, oficina 3 46015 Valencia

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

Czy mogę załatwić sprawy urzędowe w biurze konsula honorowego?

Zgodnie z polskimi przepisami, konsulowie honorowi nie są uprawnieni do pośrednictwa w sprawach urzędowych. Oznacza to, iż nie mogą przyjmować wniosków o wydanie paszportu, dowodu czy jakiekolwiek innego polskiego dokumentu, nie mogą wystawiać dokumentów tożsamości, zaświadczeń dotyczących danych osobowych, uwierzytelniać (legalizować) dokumentów ani też wykonywać czynności notarialnych, takich jak potwierdzanie zgodności podpisu na dokumentach czy potwierdzenie zgodności kopii z oryginałem.

Jakie zatem funkcje pełni polski konsul honorowy?

Do zadań konsula honorowego należy między innymi wspieranie konsula zawodowego w zakresie ochrony praw i interesów Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli w państwie przyjmującym, rozwijania przyjaznych stosunków pomiędzy RP a krajem swojego urzędowania, rozwijania i pogłębiania współpracy gospodarczej, naukowej, technicznej oraz kulturalnej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a – odpowiednio - Królestwem Hiszpanii i Księstwem Andory.

Konsul Honorowy RP może także udzielić porady i wsparcia w sytuacjach losowych (wyłącznie w zakresie  powierzonych mu funkcji). Czytaj więcej o pomocy Konsula w sytuacjach losowych tutaj.

Czytaj więcej o funkcjach konsula honorowego tutaj

Gdzie zatem mogę załatwić sprawy urzędowe?

W zależności od typu sprawy:

Wydział Konsularny Ambasady RP w Madrycie

c/ Goya, 15
28001 Madrid
Tel.:(+34) 914 362 632
Fax: (+34) 91 373 66 24
E-mail: madryt.amb.wk@msz.gov.pl
https://www.gov.pl/web/hiszpania

 

W tej placówce możesz załatwić następujące sprawy:

Paszporty, pomoc konsularna w sytuacjach losowych, zgłoszenie utraty dokumentu tożsamości, rejestracja małżeństw, urodzin, zgonów, zawieranie małżeństw, wydobycie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa, potwierdzanie własnoręczności podpisu na dokumentach, potwierdzanie zgodności kopii z oryginałem, potwierdzenie profilu zaufanego na platformie ePUAP, składanie niektórych oświadczeń w sprawach spadkowych, udzielenie pełnomocnictwa/upoważnienia, sprawy związane z przewiezieniem ciała osoby zmarłej, wizy do Polski, złożenie wniosku o polskie obywatelstwo. Pełne infomacje na temat czynności wykonywanych przez konsula zawodowego znajdą państwo na niżej podanej stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/hiszpania

Jakich spraw nie można załatwić w żadnej placówce konsularnej na terenie Hiszpanii?

W przypadku następujących spraw konieczne jest bezpośrednie – korespondencyjne lub osobiste - zwrócenie się do odpowiednich urzędów w Polsce:

Wydanie/wymiana dowodu osobistego (jakikolwiek urząd gminy w Polsce, bez względu na ostatnie miejsce zameldowania). Uwaga! Jesli posiadasz założony profil zaufany ePUAP, możesz złożyć wniosek o dowód osobisty on-line.

Wydobywanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń o stanie cywilnym (Urząd Stanu Cywilnego, najlepiej i najszybciej zwrócić się do oddziału w miejscu urodzenia, zawarcia małżeństwa lub ostatniego miejsca zameldowania - w zależności od rodzaju dokumentu)

Zaświadczenie o niekaralności (Biuro Informacyjne lub Punkty Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego, przy sądach okręgowych)

Rejestracja rozwodów (informacja na temat tej procedury:) https://www.gov.pl/web/hiszpania/wyrok-rozwodowy-sad-zagraniczny

Legalizacja dokumentów polskich (tylko w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie, informacja na temat tej procedury:)
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/apostille-legalizacja-dokumentow

 

Potrzebujesz skontaktować się z Konsulatem Honorowym w Walencji?